Hotel Mieszko

Pole kolektorów złożone z 6 kolektorów CPC 45 Star azzurro o łącznej powierzchni 19 m2.

Magazynowanie energii następuje w dwóch zbiornikach buforowych PS 1005 połączonych szeregowo o łącznej pojemności 2000 l. Ciepła woda realizowana jest przez zbiornik SI 301o pojemności 300 l. Układ pracuje na potrzeby ciepłej wody.